Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.vku.udn.vn//handle/123456789/2342
Title: Mô hình thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Phan, Thị Thanh Trúc
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: NNCNC
Kon Tum
Chính sách đất đai (CSĐĐ)
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) được xác định là hướng đi mới trong việc nâng cao đời sống và xóa đói giảm nghèo của tỉnh Kon Tum. Mục đích nghiên cứu là xây dựng mô hình các nhân tốt ảnh hưởng trong việc thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa vào 8 nhân tố độc lập. Các biến này được đánh giá thông qua chỉ số Cronbach’ Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình hồi quy tuyến tính. Dữ liệu được thu thập từ 248 doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Kon Tum thông qua phỏng vấn bằng bản hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 8 nhân tố trong mô hình đề xuất đều có tác động cùng chiều lên nhân tố thu hút đầu tư, trong đó nhân tố chính sách đất đai có tác động mạnh nhất, kế đến là nhân tố môi trường kinh doanh, lợi thế đầu tư, chính sách đầu tư, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; nhân tố tác động ít nhất là chi phí đầu vào cạnh tranh. Việc xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư tư nhân tại Kon Tum sẽ là cơ sở để xây dựng các hàm ý chính sách trong việc cải thiện đầu tư tại địa phương như làm rõ chính sách đất đai, minh bạch hóa thời hạn thuê đất và các thủ tục pháp lý, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Kinh tế số; từ trang 450-460.
URI: http://thuvien.vku.udn.vn//handle/123456789/2342
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:I.4. KINH TẾ SỐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CITA2022.ISBN.B43.450-460.pdf
  Restricted Access
Toàn văn356.52 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.